Categories
POETRY

BƆ OSE

Sɛ afe yi w’atumi agye Afehyia PaNa wo gu so ti nkwa mu a Ɛneɛ fa aseda gyampantrudu a ɛtisɛ Afa Djato…ma Ɔbrempong Nyame a ɔhume nkwa gu wo mu daa daa Efirisɛ w’atwa kwan a ɛbro owuo anamɔnso B.Afe yiDane wo suban ani …na fa papayɛ bɔ wo braSɛ wo yɛ sum ne prɔyɛ […]

Categories
POETRY

ANIMTIA

Animtia nnyɛ ɛsom aduroNa asomfo anom de wɔn kotodwe…ananti ɔyiaw mmosia so dabiaaAnimtia wɔ hɔ yi, ɛtesɛ nsuo…sɛ ɛtae apɔnkyerɛni aNe mene mu kwan bubu te sɛ Jɛriko Afasuo no…ma nsu gurunyee no dani nsu fi…gye wuɔ bɛgu awuranom nan aseNti dwene san dwene bio…ansa w’abu wo yɔnko animtia B.Nnipa odwan betumi adani apɔnkye…sɛ animtia […]

Categories
POETRY

ABROKWAH MMADWOA

Abrokwah mmadwoa nni dwoa nti Na ɔsonsɔn ne ho te sɛ aboa oguan Na baabi a mmayowa di asa nnyɛ ne tenabea Baabia ɔdɔ ntoklo deda nnyɛ ne kwan Mpo na w’akɔ tena ɔdɔ dua ase …n’ankampɛsɛ w’akɔte bi adi b Na ne sumyɛ mu mmakɔm nisuo …bɛtumi ahyɛ Akwasua mma Nso na onyin papa […]

Categories
POETRY

AHOBANBƆ

Sɛ afe afe ne ho afiri n’aprɔ …ɛɛkɔ tɔ afe foforo nhyiaso yi Asan afedie bebree na asumsum Ɛnti ahwɛyie ne ahobanbɔ afidie …na onipa biara hia de ayɛ ahowen II Bɔ wo ho ban firi asan ho …na ma w’adɔfo adwen nkɔ adidie …wɔ asomdwoe agrɔdibea Bɔ wo ho ban firi ɔhaw ho …na […]

Categories
POETRY

AKUAFOƆ NSAMRANE

Nkasɛi akono nkonimdifoɔ …ayekoo Awiaden ano mɔdinmmɔfoɔ …ayekoo Nsubrane ano akukudurofoɔ …ayekoo Mmoadonoma huhuuhu mbɔ mo hu Mfifire ne awɔ nnyɛ mpa mo aba Sɛnea mo nnyim asaase ma ɔwɔ yɛn nuaba Na mo yɛn wɔn ma wɔn som yɛn yɛm deɛ Yɛ ma mo ayekoo! Ab Y’akuma pono nyinaa nsafoa …kura akuafoɔ Yɛn tɛkrɛma […]

Categories
POETRY

AKOKƆ ASA WƆ AKROMA KROM

Yɛ se yɛn mmra nantinkwa …na kro kyea hyɛ me nan yi Yɛ se yɛn mmra ano nkatumuo …na kasa ɛgoro m’anum yi Yɛ se yɛn mmra nsa pan …na gong gong ɛgoro me nsa ano yi M’adane ɔpatuo wɔ nnomaa a wɔkɔ anɔpa su krom Me yɛ dɛn goro serehehe? II Ɛnnyɛ abɔfo tuo […]

Categories
POETRY

WO NWUMA

a. Ɛyɛ maapɛ na ɛmaa Kwaku …n’apɔnkye din Ne merɛ so no Na onnim ɔbaa kitiwa …ɔbaa kɛseɛ …ɔbaa tiatia …ɔbaa tintin …ɔbaa berima …ɔbaa warefoɔ …ɔbaatan mpo na w’akohunu ɔbaa yarefoɔ Sika boa ma owurawura ayaase ahorow …kosi sɛ ɔware ɔbaa animonyamfoɔ a ɔwɔ Krɔwaso b. Abaawa Afua ne Apɔnkye abakan …kɔyɛɛ abaayowa Abaawa […]

Categories
POETRY

ƐYƐ W’AKOSUA KUMA?

Nana Nyame Totrobonsu …nyansa sene ade nyinaa nti na …obi Akosua kuma nnyɛ obi anum no Enti neɛ ɛmrɛ atukwan abɛduru wɔ nyansa mu yi …a kwajo hoho adwene gu so te wo nyansa so yi …wo nhunu sɛ, sɛbi, nkwaseɛ nwansena ɛɛguro wo nsɛmka ho? II Kyerɛsɛ Kwame Asikuma …bɛtumi asi n’agɛgɛ mu …agu […]

Categories
POETRY

NSƐMSƐM

Ei! …Mmɛnsɛm tumi de takashi furo nyanberansɛm …ko si adefokrom …ɛma akronkronfo nante kɔ tɔ ahohiahia kokomu Agyawaadwo! 2 Hwɛ sɛ abirekyie akɔka ɛgya ato obi fie mu …afa ne ho adi …ama odwan akɔka obi nsuo agu …ama abaa atu ne honam sɛɛ ho …awe! 2b Hwɛ sɛ ɔkraman adi abaa yiaw …ɛnam efi […]

Categories
POETRY

MPRƆYƐ MU

Nneɛ ɔkaa sɛ bebia abɛ bɛtɔ biara yɛ mprɔyɛ mu no …yɛ ɔbadwenba a adwenehare kyekyere n’aniso adehunu kakra Efirisɛ abɛ bi tumi tɔ egya mu …ɛhye Abɛ bi tumi tɔ ɛboɔ so …ɛwo Abɛ bi ti tɔ fɔm ma mmoadoma we Abɛ bi tumi tɔ nnɔti bi mu …ɛmmim a y’ɛnhu n’adwosuo koraa …na […]

Categories
POETRY

AKUKU-ADAMFOƆ

Na ɔmama abɔ mma …ama ɔnam a, na n’abati ɛɛto ahantan nnwom Efirisɛ na obu ne ho okukudam N’ɛnso wɔn a wɔhyɛ n’ase nyinaa buu no okuku-ɔdamfoɔ nnyɛ nɛ II Wo bisa sɛ ɛdeɛn ntira? Ɛneɛ tie ɛ Ɔde suahunu ɛkɔtena suatera dua ase …de pia pia nsukɔnoma kɔ dua no so Ɔfaa nyamberansɛm yi […]

Categories
POETRY

AYASE NTƆKWA

Akasa akasa bebree yi fapem ne sɛn? Yɛse yɛse mframa ɛɛkeka ammodin dɔ ho asɛm Bɔyiɛ! Ib Ano jejejeje bɔ awerɛfie Sɛ sɛbi, yɛ nto ɛdan akyi pono mu Paapa, …ansa na wo bɛ bue w’ano no Hwɛ hunu sɛ Wo dan akyi pono mu ato danwee Efirisɛ ɔdɔ mu akronfoɔ kyere woa …ɛɛdɛ sene […]