Categories
POETRY

ANIMTIA

Animtia nnyɛ ɛsom aduroNa asomfo anom de wɔn kotodwe…ananti ɔyiaw mmosia so dabiaaAnimtia wɔ hɔ yi, ɛtesɛ nsuo…sɛ ɛtae apɔnkyerɛni aNe mene mu kwan bubu te sɛ Jɛriko Afasuo no…ma nsu gurunyee no dani nsu fi…gye wuɔ bɛgu awuranom nan aseNti dwene san dwene bio…ansa w’abu wo yɔnko animtia B.Nnipa odwan betumi adani apɔnkye…sɛ animtia […]