Categories
POETRY

ABROKWAH MMADWOA

Abrokwah mmadwoa nni dwoa nti Na ɔsonsɔn ne ho te sɛ aboa oguan Na baabi a mmayowa di asa nnyɛ ne tenabea Baabia ɔdɔ ntoklo deda nnyɛ ne kwan Mpo na w’akɔ tena ɔdɔ dua ase …n’ankampɛsɛ w’akɔte bi adi b Na ne sumyɛ mu mmakɔm nisuo …bɛtumi ahyɛ Akwasua mma Nso na onyin papa […]

Categories
POETRY

AKUAFOƆ NSAMRANE

Nkasɛi akono nkonimdifoɔ …ayekoo Awiaden ano mɔdinmmɔfoɔ …ayekoo Nsubrane ano akukudurofoɔ …ayekoo Mmoadonoma huhuuhu mbɔ mo hu Mfifire ne awɔ nnyɛ mpa mo aba Sɛnea mo nnyim asaase ma ɔwɔ yɛn nuaba Na mo yɛn wɔn ma wɔn som yɛn yɛm deɛ Yɛ ma mo ayekoo! Ab Y’akuma pono nyinaa nsafoa …kura akuafoɔ Yɛn tɛkrɛma […]

Categories
POETRY

WO NWUMA

a. Ɛyɛ maapɛ na ɛmaa Kwaku …n’apɔnkye din Ne merɛ so no Na onnim ɔbaa kitiwa …ɔbaa kɛseɛ …ɔbaa tiatia …ɔbaa tintin …ɔbaa berima …ɔbaa warefoɔ …ɔbaatan mpo na w’akohunu ɔbaa yarefoɔ Sika boa ma owurawura ayaase ahorow …kosi sɛ ɔware ɔbaa animonyamfoɔ a ɔwɔ Krɔwaso b. Abaawa Afua ne Apɔnkye abakan …kɔyɛɛ abaayowa Abaawa […]