Categories
POETRY

SUA NA HUNU

Sɛ nsuo nim sɛ ɔbɛtɔ aduru asaase so a …anka w’ammuna ankata ne so wɔ fɔmSɛ ɛwia nim ɔsrane so mfasoɔ a …anka n’atɔyɛ ɛnnum ewiase hyirɛnEpue ne atɔyɛ ho mfasoɔ gyina aniwa soNyansapɔ yi hia nsaneɛ pa…wɔ abrabɔ mu B.Enti nya akoma pa …na fa nsusuyɛ paEnti bu nnipa biara…na dɔ firi w’akoma mu […]

Categories
POETRY

SASABRONSAM NE AKROFIMAN

Ɛmmerɛ bi a atwamu Na Agya Sasabronsam kuro ne Akrofikuro bɔ hoObiara a ɔwɔ Akrofikurom tuu wɔn abusuafoɔ fo …sɛ wɔn nhwɛ wɔn ho yie wɔ Sasabronsam hoEnti na wɔn da to wɔn pono mu danwii …ansa owia akɔtɔWɔn ne wɔn mfɛfoɔ na ɛkɔ afuomuKɔ nsuomuMpo kɔ gya wɔn nanNso na mentimehoase na ɛyɛ wɔn […]

Categories
POETRY

OKOKOSIKO

OkokosookoWo fie anwia ase boɔ na suro…enyɛ nwuramuboɔ B.OkokosiakaWo ntama mu ka na ɛdane ahoma kyekyere woƐnyɛ nea etim obi honam so D.OkokokrokoWo fie akokonini na hwɛƐnyɛ nea ɔɔbon wɔ obi bɔn mu E.OkokoberantanOdwan a ɔdane gyata ho ɛyɛ hu sene ahaban ase ɔkyereben Ɛ.OkokosankareEfie gya dum na ɛsoro gya dum a …ɛnkyerɛ sɛ adwene […]

Categories
POETRY

YƐ AHWƐYIE

A.M’awe nkyewiɛ, adi akawAdi dɛ, asom ɔyiawM’ato m’adwenmu, akɔm ɔhawƐnso abrabɔ mu nsɛmsɛm gu so bɔ me huEnti onua…yɛ ahwɛyie B.Atiyie ɛnyɛ ahantan safoaN’ankampɛsɛ akɔyɛ tumi akonguaAtiyie ɛnyɛ ohuro ataadeɛN’akampɛsɛ akɔyɛ atrimuoden mpaboaƐnnɛ tumi akongua tumi dani nankwaaseni nkuguo pono ɔkyena biEnti onua…yɛ ahwɛyie D.Mmerɛ takra nnyɛ ɔbaakofo deaNa ɔde kukukuku afoforo akukuduro…adane awuduroAkum ahiafoɔEnti […]

Categories
POETRY

ADƆFO YƐ NA

Sɛneɛ asikyire frɛ ntatiaEfunu frɛ nwansenaAkɔmbi frɛ moatiaSika ma nyansa noNyɛ saa na abrabɔ kɔ tɔɔtii ma ɔbrabiaraEnti nya asɛm hwɛ! B.Sɛ asan bɔ wo firi adefotepɛn…ɛbɛtɔ ahiafoɔ gyinabea aƐhɔ na wo bɛhunu sɛ namfoɔ wɔ boɔ…nyansa yɛ sika…ahoɔfe wɔ ne boɔ…mpo aniwa wɔ ɔtan kasaOnua nya asɛm hwɛ oo! D.Aniwa bi bɛtumi de adapaa […]