Categories
POETRY

YƐ AHWƐYIE

A.M’awe nkyewiɛ, adi akawAdi dɛ, asom ɔyiawM’ato m’adwenmu, akɔm ɔhawƐnso abrabɔ mu nsɛmsɛm gu so bɔ me huEnti onua…yɛ ahwɛyie B.Atiyie ɛnyɛ ahantan safoaN’ankampɛsɛ akɔyɛ tumi akonguaAtiyie ɛnyɛ ohuro ataadeɛN’akampɛsɛ akɔyɛ atrimuoden mpaboaƐnnɛ tumi akongua tumi dani nankwaaseni nkuguo pono ɔkyena biEnti onua…yɛ ahwɛyie D.Mmerɛ takra nnyɛ ɔbaakofo deaNa ɔde kukukuku afoforo akukuduro…adane awuduroAkum ahiafoɔEnti […]

Categories
POETRY

ADƆFO YƐ NA

Sɛneɛ asikyire frɛ ntatiaEfunu frɛ nwansenaAkɔmbi frɛ moatiaSika ma nyansa noNyɛ saa na abrabɔ kɔ tɔɔtii ma ɔbrabiaraEnti nya asɛm hwɛ! B.Sɛ asan bɔ wo firi adefotepɛn…ɛbɛtɔ ahiafoɔ gyinabea aƐhɔ na wo bɛhunu sɛ namfoɔ wɔ boɔ…nyansa yɛ sika…ahoɔfe wɔ ne boɔ…mpo aniwa wɔ ɔtan kasaOnua nya asɛm hwɛ oo! D.Aniwa bi bɛtumi de adapaa […]