Categories
POETRY

OKOKOSIKO

Okokosooko
Wo fie anwia ase boɔ na suro
…enyɛ nwuramuboɔ

B.
Okokosiaka
Wo ntama mu ka na ɛdane ahoma kyekyere wo
Ɛnyɛ nea etim obi honam so

D.
Okokokroko
Wo fie akokonini na hwɛ
Ɛnyɛ nea ɔɔbon wɔ obi bɔn mu

E.
Okokoberantan
Odwan a ɔdane gyata ho ɛyɛ hu sene ahaban ase ɔkyereben

Ɛ.
Okokosankare
Efie gya dum na ɛsoro gya dum a
…ɛnkyerɛ sɛ adwene gya adum
Ma nsa aniwa ma ɔfa ntoto w’apono mu

F.
Okokoamprɔei
Ɛnɛ a kwa kwa kwa
Ɔkyena a krokokoko
Adekyeɛ a kokrookooo
Daakye kokomu fi na ɛbɛ som wo sumyɛ

G.
Okokogyampantrudu
Ɛtuoɔ mu kuɔ tumi sam w’adwene a
…ɛneɛ emu ɔsono bɛtitia wo ayɛ wo dosooo

H.
Okokoatropie
Wo de wo dwetire bɔ antrohwiɛ akonhoma de pɛ ne kɛseyɔ a
…ɛka ne ohia na ɛdane akyɛm gu wo so

I.
Okokokrɔkrɔ
Wo de Yohanne krɔkrɔ to wo bɔtɔ mu a
…efie mmɔfra na ɛdane samantwɛntwɛn yi wo hu

K.
Okokokrakra
Anumdwa na ɛmma akranteɛ kaa afidie mu
…hunu n’adwedwa a ɛde no kɔwie kwansenmu

L.
Okokoabrokwa
Abrɔ ano borɔ dane kɔ ne wura so a
Ɛhuhuru kɔ sorosorosoro na abɛka no sɛɛ hu
…n’agya no kuro a ɛbɛkyerɛ no owuo anamon

M.
Okokosiko
Abirekyie ka a, na w’abɔ wo ti nko
Ɔtwea ka a, na w’abɔ wo ti nko
Ɔwɔ ka a, na wo di so te sɛ nea onni tire
Asɛm biara ba a, wo dane nyigusoɔ bama
Aniwuo biara kɔ owuo a ɛbɛkra wo

N
Okokobiobio
shwa antifo di mpɛkyɛ a
…obiara mpɛ mmua

O
Okokokulɛɛm
Tihosoɔ nnya amane
Enti fa ahwɛyiɛ krado to w’ano
Atisie pono to w’aso mu
Ahwɛhan ɛpɔ to wo tirim
Na di asɛm pa
Ewiase yɛ tena ma me ntena
Dɔ ma me nnɔ
Sere ma me nsere
Eyinom ne mmra a ɛhwɛ ɔbra pa so
Ɛnyɛ ahuhudeɛ
Amoafowaa Sefa Cecilia © July 2, 2021

By amoafowaa

Just a simple Ghanaian trying to find the best in our society. I may be fun, I may be interesting, I may be funny, I may even be foolish or intelligent, but it is all based on the mood in which you find yourself. I believe our minds make us who we are. Know that, pain, no matter its 'unbearability', is transient. Unburden or delight yourself for a while in my writings please. And all corrections, advice and opinions are welcome. Know that you are the king, queen or royal on this blog. :)

3 replies on “OKOKOSIKO”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s