Categories
POETRY

SIKANI NE OKUANI

Mmere bi a atwamu
Wɔ Amansie Abibiremu
Okuani bi kɔɔ osikani bi hɔ kɔpɛɛ mmoa
Osikani no hwɛɛ no dinn frɛ no nnipa mu aboa
San ka kyerɛ no sɛ w’ayɛ te sɛ nnipa mu kɔntoa
A ohia adane ahama akyekyere ne kɔn
Enti ontumi nfa ne sika a w’awidare ne mogya ani apɛ
Mma no efirisɛ onim sɛ ontumi ntua

II
Na ɔno nkoaa ne okuani a ɔwɔ krom hɔ
Saa na kukuram yareɛ abɔ no na ohia mmoa ahwɛ ne ho yareɛ
Efirisɛ na ɔgu ne nsa mu
Sɛnea ɛbɛyɛ a obiara bɛtumi atɔ ne nnɔbae no bi adi
Esane ne yareɛ no nti
Afe a ɛtuaso no, w’antumi anyɛ kua
Na ɛkɔm ti sii kro no mu

III
Ɛkɔm a ɛkɔɔ krom hɔ no twaa mmrewyɛ mfiawa
De hwee obiara a ɔwɔ krom hɔ
Na osikani no nso ka ho
Enti ɛmaa nnipa a ɛwɔ hɔ nyinaa bɔɔ dɔmpim kɔɔ okuani no fie
Kɔ hwɛɛ neɛ ɛreyɛ no
Na osikani no ka ho bi

IV.
Okuani no kaa n’akosɛm kyerɛ ne kromfoɔ
Wɔn nyinaa de kɔm ne ahummɔbrɔ suu su trɔ
Ma osikanii no de aniwuo kɔkyɛɛ n’agyapadeɛ mu mmienu
…mmaa no baako
Wɔ mmere a okuani no aammɔ n’atrimuɔden no so
Ɛhɔ na obiara hunu sɛɛ sika yɛ deɛ
Nanso aduane yɛ ne wura
Efirisɛ sika tumi tɔ aduane
Nso entumi ntɔ aduane a enni hɔ
Yafunu nso nnim sika na awe no de adi nna
Amoafowaa Sefa Cecilia © December 2, 2022

By amoafowaa

Just a simple Ghanaian trying to find the best in our society. I may be fun, I may be interesting, I may be funny, I may even be foolish or intelligent, but it is all based on the mood in which you find yourself. I believe our minds make us who we are. Know that, pain, no matter its 'unbearability', is transient. Unburden or delight yourself for a while in my writings please. And all corrections, advice and opinions are welcome. Know that you are the king, queen or royal on this blog. :)

2 replies on “SIKANI NE OKUANI”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s