Categories
POETRY

SIKANI NE OKUANI

Mmere bi a atwamuWɔ Amansie AbibiremuOkuani bi kɔɔ osikani bi hɔ kɔpɛɛ mmoaOsikani no hwɛɛ no dinn frɛ no nnipa mu aboaSan ka kyerɛ no sɛ w’ayɛ te sɛ nnipa mu kɔntoaA ohia adane ahama akyekyere ne kɔnEnti ontumi nfa ne sika a w’awidare ne mogya ani apɛMma no efirisɛ onim sɛ ontumi ntua IINa […]