Categories
POETRY

ME NE ME NE MAN

Me aaa me nie!
Ɔbaa a osi pi si ta
Me honam nahanahanahanaha te sɛ brɔde a asunsɔn
Akrɔnfoɔ ama adundɔn
…akyekyere me ntini
Nso me yɛ ɔsrane, yɛ awia
A ɔkrɔmfoɔ biara ntumi nwia

B.
Me aa me nie!
Nhwinie yɛ me krotia
Agudie yɛ me ntama
Abɔdeɛ ne ne mmɔɛ da me da
Mogya dieɛ,
…me wɔ nea ahoɔden aboɔden ahyɛ mu ma ma
Nso,
…amamasɛm asum akɔdi mpɛnsɛmpɛnsɛm mu bɔne
…ama me mogya pa bebree akɔdi baabi baabi
Aa aman afofrɔ de emu ahoɔden ɛɛsɔ wɔn mpuntuo nkanea
Nso Nananom de nyansa nyaniyɛ bɛba dabi

D.
Me aa me nie!
Asomdwoe apaawa a me hyɛ dɔm kawa
Aware aware bebree ama m’anim ayɛhare deɛ
Nso me firi baabi a ɛware
Nhyɛso bɔne akeka me mfefɛ so
Ama amanbɔfoɔ ne amanfrafoɔ ɛne me atintim a na wɔ pɛ sɛ wɔn ka me hyɛ
Nso aankosi aga
M’ahwɛsofoɔ nnya nyaa mpuntuo anibue diɛɛ
Nso m’ahoɔfe ne m’ahohogyie bɛ tete wɔn da bi
Na me yiaw ne m’apenesie aka wɔn akoma
Ama nsakrayɛ akyikyiri wɔn kra

E.
Me aa me nie!
Dua brane a me sene dua broni
…nso me nam nsa pan wɔ ohia nsutɔ mmrɛ mu
Me hyiren sɛɛ tuum
San bae sɛɛ tɛtrɛɛ
M’agyefoɔ wɔ akyirikyiri nso me mmrɛ da
Me de m’ahoɔden bɛsoa me haw
…kosi sɛ mekɔnmu haw bɛka me mma a wɔn apasa nyinaa
…ama wɔn de nkabomu abɛsue me
…apupa me nisuo

Ɛ.
Me a me nie!
Nufuoɔ a ennim kɔm
…mpo na n’emu nsuo akɔ we!
Ɛtoɔ gyampantrudu a etru dɔm de de akɔm!
Me aa me nie!
Me ne me ne man!
Enti mo mmɔ me ho ban
Na m’ahahan
…na ɛyɛ mo ayaresa
Me ho nsuo na ɛyɛ mo mogya
Me kankɔ na ɛbɛ nyane mo buo
Na atutu animguase buo a ewiase de akyiran mo no
Me aa me nie!
Me ne me ne mo man!
Amoafowaa Sefa Cecilia © February 26, 2021

By amoafowaa

Just a simple Ghanaian trying to find the best in our society. I may be fun, I may be interesting, I may be funny, I may even be foolish or intelligent, but it is all based on the mood in which you find yourself. I believe our minds make us who we are. Know that, pain, no matter its 'unbearability', is transient. Unburden or delight yourself for a while in my writings please. And all corrections, advice and opinions are welcome. Know that you are the king, queen or royal on this blog. :)

2 replies on “ME NE ME NE MAN”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s