Categories
POETRY

ME NE ME NE MAN

Me aaa me nie! Ɔbaa a osi pi si ta Me honam nahanahanahanaha te sɛ brɔde a asunsɔnAkrɔnfoɔ ama adundɔn…akyekyere me ntiniNso me yɛ ɔsrane, yɛ awia A ɔkrɔmfoɔ biara ntumi nwia B.Me aa me nie!Nhwinie yɛ me krotiaAgudie yɛ me ntama Abɔdeɛ ne ne mmɔɛ da me da Mogya dieɛ, …me wɔ nea ahoɔden […]