Categories
POETRY

KOKROMOTI TUMI

Anomaa bi su sɛ da bio bioEnti ani na ɛbɛhwɛ na ano nka bioSuban tantan a akantan w’akoma so ama wo di atwitaan tumi, Aso brakyiɛ a ɛbutu afutuo biara efisɛ wo di tumi, Ɛbɛtukwan akosi wo srɛ mrɛ soƐhɔ na kokromoti bɛkyerɛ wo ne akɛsifo tumiDe ahwan wo to de ahwi animguaseɛ boɔ soAmoafowaa […]