Categories
POETRY

OWUO AANFƐRƐ – Ama Antwiwaa Nkae Anwensem

Na anka wo yɛ nsoroma a wo da yɛn wiemuNa wo sereɛ hyirɛn sɛ anɔpa wiaNa anka wo yɛ ɔsrane a wo bɔ yɛn sum guNa wo kanea te sɛ akyerɛkyerɛkwanNa anka wɔ yɛ mframa dɛ…yɛ mpata deWo ho akɔnɔ kyiran abufuwNti ɛbaanesɛn na owuo aanfɛre…ate wo tɛ agya yɛn nisuo yi? B.Owuo di ni…di […]

Categories
POETRY

WIAMUA OWUO

Owuo de ɛkɔm eedi akɔm…ɛwɔ ateasefoɔ mpɔ muOwuo de nkwa adane ɛkwan…ɛwɔ nnipa aman muOwuo de nsukɔm eepia nisuo…ɛwɔ nkwa ajosuo yi soNso nnipa a wonni tumi…wo fa he kɔ ko? B.Owuo bɔ hu oooƐɛkyere w’adɔfoɔ no na ɛɛbɔ wo nkae!Owuo hoɔ hu oooƐmene w’atamfoɔ no na ɛde ahi ɛɛbɔ wo nkae!Owuo hoɔ hene oooƐfa […]