Categories
POETRY

KA NI A KA BA

Mframa wuo a ɛɛbɔ wɔ wiaseAma ano ahyehyɛ ntaade…de hwan ni -hwan ni aba wiaseAma wiamua wuo adane brisi ahyɛ yɛn ataadeEnti yɛ ahwɛyie B.Yareɛ yi ka ni ka baYareɛ yi ka si ka wɔfaYareɛ yi kum asɔfoɔ …kum nnipa-abɔfoɔYareɛ yi nnim mpayindie…nsuro asomfieYareɛ kyere wɔ Abosomfie…kyekyere asomfo wɔ KramofieYareɛ nni ahumɔbrɔ mma awisia…nankampɛsɛ ahunu […]