Categories
POETRY

ME WURA KOFI

Me wura Kofi sɛ ɔpɛ ɔbaa tiatia
…nea n’afuru sa ne bu ase te sɛ nsuten
Na sɛbi, ne tu apagya kakra te sɛ fufu ntoa mienu
Ɔbaa a ne nufu gyina gyina hɔ te sɛ asraafoɔ mmabunu

II
Me wura Kofi sɛ ɔpɛ abaayowa
…ɛnyɛ bampanyin
Ɔse ɔpɛ abasa a entumi ntwe nan ase
Enti ɔnpɛ me bio

III
Nso me wura Kofi ewerɛ afri sɛ me wɔ ani
…a ɛpɛsɛ ɛhwɛ y’afunu a ɛtesɛ nsuo apampamu a
…ɛne mframa ɛɛguro ɔdɔgrɔ wɔ asomdwoe mu
Ɛnyɛ neɛ ayɛ sɛ amansan ɔfam kukuo eesum akɔtɔ fɔm
Me wura Kofi ɛwere afri sɛ me wɔ nsa
…a ɛpɛsɛ enunu nwini a ɛwɔ apanpam, ɛnyɛ neɛ ayɛ te sɛ Papa Ajasco momaso
Ne were afri sɛ me wɔ ayaase ɛpɛsɛ edi kwadu bunu
…ɛnyɛ neɛ abrɛ ɛɛsɛi a ehia nkenyan nkyenehyɛ
…ansa y’ate ne dɛ kakra

IV
Me wura Kofi dwene sɛ ɛfuɔ nsa ɛɛdɛ
W’adane me ɛfuɔ enti ɔɔwe me bra gyidie nsa koraa a, ɔnhwɛ ne deɛ koraa
Nso ewiase wɔ hɔ yi
Krowa a ɛma wo nsuo wɔ ne babunu mu kosi nemprɔyɛ mu no
…y’ɛnyi no mma
…efiri sɛ wo ho hyiw ka nedwanyɛ ho
Abawoɔ twa nnyɛ twa kitiwa
…na ɛnanom abɛgye atwiitwi wɔ wɔn kununom anum
Sɛ anka mmarima tumi nyim wo a
…ɛhɔ n’anka yɛbɛhnu nea oyin fata no wɔ abrabɔ yi mu
Abufuwsɛm akwaakwa!
Amoafowaa Sefa Cecilia © February 13, 2020

By amoafowaa

Just a simple Ghanaian trying to find the best in our society. I may be fun, I may be interesting, I may be funny, I may even be foolish or intelligent, but it is all based on the mood in which you find yourself. I believe our minds make us who we are. Know that, pain, no matter its 'unbearability', is transient. Unburden or delight yourself for a while in my writings please. And all corrections, advice and opinions are welcome. Know that you are the king, queen or royal on this blog. :)

4 replies on “ME WURA KOFI”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s