Categories
POETRY

ƆDƆ NSƆKƆ (20+)

Yɛse ɔdɔ kɔ baabia ɔdɔ wɔ Enti me ti wo nne a na me ho afɔ Efirisɛ wo ho kɔm kɔm tesɛ atɔyɛ nsutɔyɛ Sei frɛdɛ frɛdɛ frɛdɛ wɔ ayaase asuɛyɛ Wo yɛ ɛta a me hia wɔ me sen mu II Wo sɛ etuo a me hia wɔ m’afuom Wo yɛ amaango a me […]