ἐἐYἐ AGYE NSἐM (GHANAFOↄ vrs ABAN)

Agoooooooo

Nsu kↄkↄↄ retↄ ama abibiman asaase rebobↄ

Agoooooooo

Yenim nia yenim nso nim ntumi ngyina Ntim Gyakare aniso gye ↄhyἐ

Agoooooooo

Asantehene fa Sika- Akuma brἐ yἐn

Na fa bi kↄma agya aban.

Agoooooooo

Yede obuo ne nnidie na ἐbἐba.

 

Na adἐn?

Obi bἐ bisa,

ἐne diἐ ἐyἐ bↄne a, yἐnka sἐ ἐyἐ kuro

Y’ahunu SADA, GYEEDA ἐne ne DA DA foↄ

Y’ahunu faanwo ntaban a aban de ama

Y’ahunu ἐboↄ kἐseἐ a ↄde ato adwumayἐfoↄ akatuya chↄↄↄku

Mentumi nka akumatesἐm yi nyinaa

Agua yi yἐ yἐn nyinaa ti

Nsa duduↄ pia obaako kↄ tenaa so sἐ ↄhyἐnkafoↄ 

ἐno nkyerἐ sἐ ↄmpae y’apampa mu.

Afei diἐ yἐn mene amemene

Yἐn ani ayἐ apotweapotwee n’enso, yἐn hu hweee

Y’ako ako ako ako ako ako ako

N’enso enkosi aga

Enἐ diἐ Kontonkoronhwi  a nyansa bru wosu

Fa wo Sika -Skuma no frἐ

Na y’ἐnfa yἐn ntↄkwa yi nsi ha

Diἐ yἐpἐ aaa ne sἐ obἐsi afiri akonwa yi so

Efirisἐ amonsene nyἐ ade a, yἐde sikapuduo tↄ

Wↄ mmere a ἐkↄm brane ἐde abrane

ἐyἐ bokↄↄ na y’ἐpἐ

Yede yἐn adiἐ ahyἐ wo nsa

Afei yἐἐgye a, ennyἐ ntↄkwa.

Abrewatia, m’ano asi.

   Amoafowaa Sefa Cecilia © 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.