Categories
POETRY

AKUKU-ADAMFOƆ

Na ɔmama abɔ mma …ama ɔnam a, na n’abati ɛɛto ahantan nnwom Efirisɛ na obu ne ho okukudam N’ɛnso wɔn a wɔhyɛ n’ase nyinaa buu no okuku-ɔdamfoɔ nnyɛ nɛ II Wo bisa sɛ ɛdeɛn ntira? Ɛneɛ tie ɛ Ɔde suahunu ɛkɔtena suatera dua ase …de pia pia nsukɔnoma kɔ dua no so Ɔfaa nyamberansɛm yi […]