Categories
POETRY

ƆDƆ MU TUUPAA TUUPAA

Nnipa mu nwowa bi tumi yɛ wɔn ho afranfrantɔ
Bɛ srɛ w’akoma pono mu bue
Na sɛ wɔn dua wɔn ho wɔ wo mu na wo dɔ nsuo tɔ
…gu wɔn so a, na wɔn wowa su no ayi wɔn ho apue
Enti yɛ ɔdɔ mu ahwɛyie na w’ankɔ nea yɛnnkrɔ

B.
Sɛ wo yɛ asikyire a, ɛntena ntatia ho
Sɛ wo yɛ bankyɛ a, nne mpɔnkye nkɔ agorɔ
Sɛ wo yɛ akokɔ a, ɛntena ɔdɛnkyɛm ho
Sɛ wo yɛ apataa a, wo ne ɔfarefoɔ nni agorɔ

D.
Ewiase wɔ ho yi, obiara wɔ ne hokafoɔ
Nkuto ne awɔ
Adekyeɛ ne owia
Adesaɛ ne ɔsram
Ntwenee ne n’abɔfoɔ
Nti nfa ehu ntena ɔhaw ho nnane ɔtɔfoɔ

E.
Wo nkwa yɛ wo faanwo
…bɔ ho ban
W’anigyeɛ yɛ w’ahwanhwamdeɛ
…kɔ ho kan
W’somdwoe yɛ w’ataadeɛ
…nna hɔ mpan
Wo kraa yɛ w’agudeɛ
…si ho dan
Wo wideɛ yɛ w’akradeɛ
…dware no han
Mma ɔdɔbrɔ nwia wo hyɛbrɛ
Piri nnya wo kwan
Adasa nkwa yɛ korɔ
Enti nni wo ho abrɔ
Amoafowaa Sefa Cecilia © March 12, 2021

By amoafowaa

Just a simple Ghanaian trying to find the best in our society. I may be fun, I may be interesting, I may be funny, I may even be foolish or intelligent, but it is all based on the mood in which you find yourself. I believe our minds make us who we are. Know that, pain, no matter its 'unbearability', is transient. Unburden or delight yourself for a while in my writings please. And all corrections, advice and opinions are welcome. Know that you are the king, queen or royal on this blog. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s