Categories
POETRY

PIIBU-PIIBU SAHA ŋɔ PUUNI


A
Piibu-piibu saha ŋɔ
Bulichini nima
Miri ya ka yi leei-gi banchi galma
…Ti tingbaŋ ŋɔ tooni tali sakoro ŋɔ tɔbu puuni
…Di lɛbi ya ninvuɣ shɛbi
…Bi ni ti yɛn zaŋ niŋ sarika puuni
…Ka di niŋ ya chuta
A yaa yi be ka wula 
…Politiisa ni tooi chɛrisa ka saɣ bɔrili
…N’zaŋ mali salinsa Ȝɛhi sara


B
Piibu-piibu saha ŋɔ
Yi nim lahabali sabiriba
Di lɛbiya ba yin-yahi
…N’wɔhiri suhudoo bɔba ni
Ka di leei gi din ni tahiri zilisigu na luɣ’ shɛli zilisigu ni kani
…Lala ŋɔ ni tooi tahi zilisigu na polistiisa kpambi puuni
…Ka bi kpurisi bia biɛhi ni bi tahi fitiina na
Yi ni mi n’nye tingbaŋ ŋɔ nina ni sambani lunsi
Di ni zuɣu gbi bi ya yi zilima
…Ka sabi lahabali shɛŋa di ni yɛn mali anfaani


C.
Piibu-piibu saha ŋɔ
Yi nim politiisa nima
Baŋ mi ya ka dama yi lɛbigiri la tinbaŋ
…Amaa ka ni yi saɣim li
Zaŋ mi ya suhi mahili
…Di ni yɛn tahi suhudoo na yi fiila nim dibu puuni
‘‘ŋun bɔ ŋɔ fiɛ ma la nyin nyei
…ka ŋun bɔ ŋɔ dimi ma’’
Zaa pa aliheri ka di bahigu nye chuuta
Ayi saɣim tinbaŋ shɛli a ni bɔri di nam
…ka zuɣu dini n’leei yɛn biɛni ŋubi yama ?


D
Piibu-piibu saha ŋɔ
Yi nim bani su piibu-piibu fukumsi
Zaŋ mi ya aadalchi ni yɛli maŋli lihi piibu maa
Di ni yɛn che so kam dihi tabili ka suhudoo pahi suhuri ni
Yi yi piigi kaɣili ti so ka ti so mi dɔɣu
Di ni tahi fitiina dini nyani niŋ tinbaŋ ŋɔ chuuta


E
Jaande, teei mi ya ka dama
Ghana nyala zaɣ yini
Di ko n’nye ti tinbaŋ
Baŋ mi ka dama
Akɔtɔ ŋun kabi siri o’nuhi ni o’naba
O gbaabu niŋ di la kpatoombi soochi
Di ni zuɣu che ka suhudoo ni saɣa be ni yi nima
Ka yɛli mi ya yɛli tɔɣa bala
Doo mi ni tinbaŋ ŋɔ ni bala maa di ŋmanila ŋarim ŋun pa kɔm zuɣu
Voli zaɣa bila ko
…ni tooi che ka kɔm limi li
Ka di ni ku bani zaa be dini

Amoafowaa Sefa Cecilia © December 3, 2020
Translated into Dagbanli by Zakaria Abdul-Hakim

By amoafowaa

Just a simple Ghanaian trying to find the best in our society. I may be fun, I may be interesting, I may be funny, I may even be foolish or intelligent, but it is all based on the mood in which you find yourself. I believe our minds make us who we are. Know that, pain, no matter its 'unbearability', is transient. Unburden or delight yourself for a while in my writings please. And all corrections, advice and opinions are welcome. Know that you are the king, queen or royal on this blog. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s