Categories
SHORT STORIES

ƆDƆ PA YƐNA

Ewiase ɛyɛ ya o
Sɛ wo mrɛ so na wo hia ɔdɔ
Na wohyɛbrɛ aanfa n’anhyia wo a
Mfa ho sɛ wo bɛ tu akɔ wiem
…akɔ kyere ɔsoro abɔfo
Woosi fɔm na ɔdani wo Bonsam
…yɛ baako
Ɔdɔ pa yɛna

b
Sɛ wo de mmɔdenbɔ tutu fɔm hwehwɛ no
…na wo ti pa kɔnya akuma mu agudie
…na ɔnyɛ wo deɛ a
Wo bɛ dani ɔtumfoɔ ayɛ ne ho adwuma
…ahohoro ne ho fi
…anane ne ho borɔ
…atwi ne ho korɔ nyinaa
Nso nea ɔde n’adeɛ de ne benkum
…bɛba abɛtam no ahi ahi so
Ah, ɔdɔ pa yɛ na o!

d
Mpo fa kasa hia kyin amanaman so
Sɛ wo nya nea w’akoma pɛ
Na ɔde adehiakɔm fam wo ho a
Oonya ne ho
…na ɔɔwae ne ho firi wo ho yɛ ade krɔ
Ɔbɛ bubu w’akoma sɛɛ dosoo!
Agya ɔdɔ pa yɛ na o!

e
Enti bɔ wo bra na fa wo gyidie bɔ mpae
Sɛ wo hyɛbrɛ mfa wo dɔ nsi tirinkwa afidie so
…mpia mmɛ to wo
Mfa ahopiprɛ ntutu mirikabɔne
…nkɔpatri wɔ mpitri ho
Ɔdɔ ne nea Nyame ahyehyɛ
Wo deɛ wɔ mu a
…wo nsa bɛka
Wo deɛ nni mu a
Onua,
…w’koma bɛ tintim
…de w’atwa kwantinkrɔ akɔduru asamando
…dwoodwoo
Amoafowaa Sefa Cecilia June 5, 2020

By amoafowaa

Just a simple Ghanaian trying to find the best in our society. I may be fun, I may be interesting, I may be funny, I may even be foolish or intelligent, but it is all based on the mood in which you find yourself. I believe our minds make us who we are. Know that, pain, no matter its 'unbearability', is transient. Unburden or delight yourself for a while in my writings please. And all corrections, advice and opinions are welcome. Know that you are the king, queen or royal on this blog. :)

4 replies on “ƆDƆ PA YƐNA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s