ASRƐSRƐ

Asare kɔ asrɛ
…kɔ srɛ srɛ aaa
…kɔ srɛ ɛsrɛ a yɛ de bɔ ban
…ɛsrɛ a abuso wɔ nwura mu
…ma amanfoɔ de sereɛ bɔ ne kahyire
Nso ɔsuwa aniwuo te sɛ nsuo a ɛwɔ ahina mu

II
Nkɔnkɔnsa mpanpan kyerɛ a
Asare ayɛ sɛ abirekyie no
Yɛ de aniwuo dani abaa
…bɔ no tuu tuu koraa
Adekyeyɛ bɛ bɔ no awerefere
…ama n’asan akɔfa ne srɛ akofena
…akyini Mansrɛso
…asrɛsrɛ

III
Nkyerɛase bebree na ɛnenam n’asrɛ yi ho
Ebi sɛ
…ɔyɛ abɔfra no
…ne maame de oyiwan na na etwitwa ne mmɔwere
Angyae no krɔno na egya no asrɛsrɛ
Ebisɛ ɛyɛ duabɔ na ama n’ayɛ saa
Ebi sɛ ɛyɛ bɔdam aniateyɛ
Ebi nso ɛkeka sɛ ɛyɛ akwadwurɔ

IV
Asrɛ nnyɛ krɔno dieɛ
Nso ne dodow yɛ abufuw
Ne nnipa ho yɛ ahofono
Ɛna ne nnipa adamfofa ho yɛ aniwu
Asrɛ nnyɛ dua a
…nnipa tena ne suban ase
…gye mframa daa
Amoafowaa Sefa Cecilia © December 13, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.