Categories
POETRY

ASRƐSRƐ

Asare kɔ asrɛ
…kɔ srɛ srɛ aaa
…kɔ srɛ ɛsrɛ a yɛ de bɔ ban
…ɛsrɛ a abuso wɔ nwura mu
…ma amanfoɔ de sereɛ bɔ ne kahyire
Nso ɔsuwa aniwuo te sɛ nsuo a ɛwɔ ahina mu

II
Nkɔnkɔnsa mpanpan kyerɛ a
Asare ayɛ sɛ abirekyie no
Yɛ de aniwuo dani abaa
…bɔ no tuu tuu koraa
Adekyeyɛ bɛ bɔ no awerefere
…ama n’asan akɔfa ne srɛ akofena
…akyini Mansrɛso
…asrɛsrɛ

III
Nkyerɛase bebree na ɛnenam n’asrɛ yi ho
Ebi sɛ
…ɔyɛ abɔfra no
…ne maame de oyiwan na na etwitwa ne mmɔwere
Angyae no krɔno na egya no asrɛsrɛ
Ebisɛ ɛyɛ duabɔ na ama n’ayɛ saa
Ebi sɛ ɛyɛ bɔdam aniateyɛ
Ebi nso ɛkeka sɛ ɛyɛ akwadwurɔ

IV
Asrɛ nnyɛ krɔno dieɛ
Nso ne dodow yɛ abufuw
Ne nnipa ho yɛ ahofono
Ɛna ne nnipa adamfofa ho yɛ aniwu
Asrɛ nnyɛ dua a
…nnipa tena ne suban ase
…gye mframa daa
Amoafowaa Sefa Cecilia © December 13, 2019

By amoafowaa

Just a simple Ghanaian trying to find the best in our society. I may be fun, I may be interesting, I may be funny, I may even be foolish or intelligent, but it is all based on the mood in which you find yourself. I believe our minds make us who we are. Know that, pain, no matter its 'unbearability', is transient. Unburden or delight yourself for a while in my writings please. And all corrections, advice and opinions are welcome. Know that you are the king, queen or royal on this blog. :)

5 replies on “ASRƐSRƐ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s