NNUA MU NNUↄ MA

Mako, gyeene,

Nkyini,ntↄrewa

Koobi,mↄmↄni, 

Kako ne apesie

ἐnwu gu so a

Na asἐi koraa

 

Brↄdeἐ, kↄkↄↄ kakra

Mako, gyeene ne enkyini,

Ayowa su wↄ tapoli nsἐm,

Na enwu fↄ wↄn nkabomu mu a

Na nsuo a emu adwo tena nkyἐn hyἐ bↄ a

ἐneἐ na w’awiewie me koraa

 

Banku gugu ne hu

Na nkruma ma ne so a,

Sἐ koobi pata no

Na momoni yi ne mu a

Ano pagya no, na tἐkrἐma pia n’akyi a

ἐneἐ na onua, w’aku me koraa

 

ἐyἐ ampa sἐ ἐnnuↄma a ἐdἐ

Wↄ nnua mu.

  Amoafowaa Sefa Cecilia (c) 2014.

(Picture from the www.ghananation.com site)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.